KİRALAMA YÖNETMELİĞİ

kiralam_yonetmeligi

HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFINA AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kapsam:
Madde 1-Bu yönetmelik Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası Vakfına ait bina,arsa ve araziler ile menkullerin kiraya verilmesi ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Kanuni Dayanak:
Madde 2-Bu yönetmelik “Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Muhammen Bedel Tespiti:
Madde 3-Kiraya verilecek menkul ve gayrimenkullerin getireceği gelir aylık olarak Vakıf Yönetim Kurulu ile Vakıf idaresinin Belediye, Ticaret Odası, Ziraat Odası ile mahallen yapacakları araştırma sonunda tespit edilir.
İhale Şekli:
Madde 4-Kiraya verilecek menkul ve gayrimenkuller Yönetim Kurulu huzurunda açık arttırma suretiyle talipliler arasında yapılır.
İlan:
Madde 5-Vakıf tarafından kiraya verilecek menkul ve gayrimenkuller ihale gününden en az on gün önce Çanakkale’deki yerel gazetelerin en az birinde bir kere ilan olunur.
Ayrıca Belediye hoparlörü ve Vakıf merkezinde herkesin görebileceği yere asılmak suretiyle ilan olunur.
Teminat:
Madde 6-
a)Vakıf tarafından ihaleye çıkartılan ve ihaleye iştirak edeceklerden menkul ve gayrimenkullerin muhammen bedellerinin en az 1 yıllık kira toplamı üzerinden % 3 geçici teminat alınır.
b)İhale sonucunda geçici teminatın 2 katı toplamında kati teminat alınır.
Kira Süresi:
Madde 7-
a)-Vakıf tarafından kiraya verilecek menkullerin kira süreleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
b)-Bu süre hiçbir şekilde 9 yıldan fazla olamaz.
Madde 8-Kamu kurum ve kuruluşlarının kiralamak isteğinde bulundukları menkul ve gayrimenkullerin kiralanması Vakıf Yönetim Kurulu ile kiralamak isteyen kamu kuruluşu arasında yapılacak pazarlık suretiyle ihale olunur.
Kamu kuruluşlarına kiralanacak gayrimenkullerin kiralama süresini Vakıf Yönetim Kurulu belirler.
Madde 9-Vakıf tarafından kiralanan gayrimenkuller Vakıf Yönetim Kurulunun yazılı izni olmadan bir başkasına devredilemez. Bir başkasının kullanmasına sebebiyet verilmez.
Madde 10-
a)-Vakıf tarafından kiralanan gayrimenkullerde Yönetim Kurulunun yazılı izni olmadan tadilat yapılamaz. Vakıf Yönetim Kurulunun yazılı izni ile yapılan faydalı tadilatlar kiracının tahliyesinde hiçbir ücret talep edilmeden Vakfa bırakılır.
b)-Vakfa yararı olmayan özel tadilatlar kiracının tahliyesinde gayrimenkul eski haline getirilerek teslim edilir. Vakıf idaresince teslim alınır.
c)-Arazi ve arsaların kiralanan tarafından bu arazi ve arsalar üzerine dikilen fidan ve ağaçlardan, kiracılar bu arazi ve arsaların tahliyesinde hiçbir hak iddia edemez, bunlar Vakfın malı sayılır.
Madde 11-
a)-Vakıf tarafından kiraya verilen gayrimenkullerden işyeri, büro, ofis,lojman gibi olanların su,elektrik,doğalgaz,temizlik giderleri kiracılar tarafından karşılanır.
b)-Arazi ve arsalarında yukarıdaki maddede yazılı benzeri giderleri kiracılar tarafından karşılanır.
Madde 12-Vakıf tarafından kiraya verilecek gayrimenkuller için Vakıf idaresi tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca uygun görülmüş özel şartname düzenlenir.
Madde 13-Vakfımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine tabi değildir.
Madde 14-Vakıf tarafından yapılacak her türlü ihaleler bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Madde 15-İş bu yönetmelik onbeş maddeden ibaret olup Vakıf Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.