burs_sartnamesi

VAKIF BURS ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 — Bu Şartnamenin amacı, Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı tarafından İlk ve Orta dereceli okullar ile yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 Bu Şartname, Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Yönetim Kurulu tarafından vakıf senedinde belirtilen kıstaslara göre belirlenecek öğrencilere hangi şartlarla burs verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 Bu Şartname Vakıf Senedi ve 01/07/2013 tarih ve 2013/33-1 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 — Bu Şartnamede geçen;

Başarı (Yeterlik): Öğrencinin ara sınıfta yılsonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,

Burs: Bu Şartname hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

Burs Tahsis Kontenjanı: Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek burs verilecek öğrenci sayısını,

Eğitim Düzeyi: Öğrencinin eğitim gördüğü okulunun; ilkokul, ortaokul, lise, önlisans, lisans ve yüksek lisans denkliğini,

Ek Süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibariyle normal öğrenim süresini aşan süreyi,

Kişi Başı Hane Geliri: Öğrencinin yaşadığı hanede elde edilen aylık gelirin hane sayısına bölümü ile elde edilen geliri,

Normal Öğrenim Süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dâhil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,

Öğrenci: İlk ve orta dereceli okullar ile yükseköğretimde okuyanları,

Öğretim Kurumu: Öğrencinin öğrenim gördüğü ilk ve orta dereceli okullar ile yükseköğretim kurumlarını,

Program: Akademik birimlerin uyguladıkları öğretim (teorik, pratik dersler, stajlar vb.) faaliyetlerini kapsayan; önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyidir.

Şartname: Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Burs Şartnamesini

Vakıf: Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfını,

Vakıf Öğrenci İşleri: Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Öğrenci İşleri Birimini,

Vakıf Senedi: Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Vakıf Senedini,

Yönetim Kurulu: Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Yönetim Kurulunu,

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti

MADDE 5 — Vakıf bütçesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin eğitim gördüğü öğretim kurumlarının eğitim düzeylerine göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Burslar Ocak-Aralık ayları arasında sekiz ay boyunca eşit miktarlarla ödenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

MADDE 6 —

  1. a) Birden fazla öğrenim kredisi veya burs alan öğrencilere,
  2. b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin “Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış, hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tâbi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (…) (1) birinci fıkrada belirtilen yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar; ilgili mevzuatları gereği burs, kredi verilmesini öngördükleri yüksek öğrenim öğrencilerini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirirler.(3) Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kurum ve kuruluşlarca bildirilen öğrencilere ödeme yapılabilmesi için bu kurum ve kuruluşlarca gerekli meblağ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen ödeme tarihinden en geç otuz gün öncesine kadar, Kurum hesabına yatırılır. (Ek fıkra: 25/11/2010-6082/18 md.)Yurtdışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere, ikinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarca burs, kredi verilmemesi halinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca burs veya kredi verilebilir” hükmü doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
  3. c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
  4. d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
  5. e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
  6. f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
  7. g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
  8. h) Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
  9. k) Yaşadığı hanede kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin 2/3 ünden fazla olan öğrencilere,
  10. l) Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme neticesinde burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

MADDE 7 — Vakfa başvuruda bulunacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları ve ana-babalarının belli olması Vakıf Senedinin 4. maddesi gereği şarttır.

Çanakkale Nüfusuna Kayıtlı Olmak veya Çanakkale’de İkamet Ediyor Olmak

MADDE8 Başvuru sahibi öğrencinin veya anne veya babasının Çanakkale nüfusuna kayıtlı olması yahut başvuru tarihi itibariyle 10 yıldır Çanakkale’de ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

MADDE9 — Vakıf Öğrenim Bursuna hak kazanabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmesi esastır.

—Burs talebinde bulunan öğrencilerin yaşadığı hanede kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin 2/3’ünden az olması şarttır.

—Vakıf Senedinin 5. maddesi gereği, anne ve/veya babası vefat etmiş, kimsesiz yoksul çocuklara, yapılacak değerlendirmede avantaj sağlanır.

Başarılı Olmak

MADDE 10 Vakıf Senedinin 5. maddesi gereği burs talebinde bulunan öğrencilerin dürüst ve başarılı olmaları şarttır.

Öğrencinin eğitim gördüğü kurumda her yıl bir üst sınıfa geçmesi zorunludur. Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında üst sınıfa geçen öğrencilerin bir alt sınıftan en fazla 3 (üç) dersi olabilir.

Burs kontenjanına göre başvuranların değerlendirilmesinde Vakıf Senedinde sayılan esaslar yanında başvuran öğrencilerin;  okula yerleşme puanı, sınıf geçme durumu, doğrudan geçme başarı düzeyi öncelikli kıstaslar olarak değerlendirilebilir. Yönetim Kurulu yapacağı/yaptıracağı mülakatları kıstas olarak alabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Burs Türleri

MADDE 11 Şartnamede belirtilen koşulları taşımak kaydı ile Vakıf tarafından her yıl öğretim bursları verilmekte olup, talep olması halinde vakıf üzerinden bağışçılar tarafından da burs verilebilir.

Vakıf Öğrenim Bursları

MADDE 12 Şartnamede belirtilen koşulları taşımak kaydı ile Türkiye’deki ilk, orta, lise ve dengi okullar, devlet üniversitelerine bağlı lisans eğitimi veren fakülteler ile ön lisans programlarından birini kazanmış ve kaydını yaptırmış (Açık Öğretim Fakülteleri hariç) veya bunların herhangi birinde öğrenci olanlar burs başvurusunda bulunabilir.

Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu lisans ve ön lisans programları ile devlet üniversitelerinin lisansüstü programlarını kazanmış ve kaydını yaptırmış ya da kayıtlı öğrenciler de burs başvuru koşullarını taşımak kaydıyla burs başvurusunda bulunabilirler.

Burs başvurusu kabul edilmiş öğrencilere her yıl Yönetim Kurulunun belirlediği tutarda burs verilir.

Üstün Başarı Bursları

MADDE 13 Şartnamede belirtilen koşulları taşımak kaydı ile vakfa burs başvurusunda bulunmuş ve burs başvurusu kabul edilmiş öğrenciler arasından;

Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) ve Dil (DİL) puan türlerinde ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme neticesinde, Yükseköğretim Programlarından birine en yüksek puan ile yerleşen toplam 10 öğrenciye, Vakıf Öğrenim Bursuna ilaveten bir burs tutarı kadar da üstün başarısı için burs verilir. Toplam 2 burs tutarı kadar verilecek Üstün Başarı Burslarının niteliği aşağıda belirtilmiştir.

Hüseyin Akif TERZİOĞLU Üstün Başarı Bursu

ÖSYM tarafından “SAYISAL (SAY)” puan türünde yapılan yerleştirme neticesinde, Vakıf Öğrenim Bursu alacak öğrenciler arasından, Yükseköğretim Programlarından birine en yüksek puan ile yerleşen ilk 3 (üç) öğrenciye sağlanan karşılıksız burstur.

Vali Celalettin TÜFEKÇİ Üstün Başarı Bursu

ÖSYM tarafından “SÖZEL (SÖZ)” puan türünde yapılan yerleştirme neticesinde, Vakıf Öğrenim Bursu alacak öğrenciler arasından, Yükseköğretim Programlarından birine en yüksek puan ile yerleşen ilk 3 (üç) öğrenciye sağlanan karşılıksız burstur.

Avukat Recep KEMAHLI Üstün Başarı Bursu

ÖSYM tarafından “EŞİT AĞIRLIK (EA)” puan türünde yapılan yerleştirme neticesinde, Vakıf Öğrenim Bursu alacak öğrenciler arasından, Yükseköğretim Programlarından birine en yüksek puan ile yerleşen ilk 3 (üç) öğrenciye sağlanan karşılıksız burstur.

Dede Musa BAŞTÜRK Üstün Başarı Bursu

ÖSYM tarafından “DİL (DİL)” puan türünde yapılan yerleştirme neticesinde, Vakıf Öğrenim Bursu alacak öğrenciler arasından, Yükseköğretim Programlarından birine en yüksek puan ile yerleşen 1 (bir) öğrenciye sağlanan karşılıksız burstur.

MADDE 14Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrenciler için, şartnamede düzenlenen “burs kesilme durumları”na ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece, her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz.

Üstün Başarı Bursunun devam edilebilmesi için, bursiyerin kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ilgili dönemlerde almış olması ve dönem ortalamasının arka arkaya 2 dönem ya da program süresince toplam 3 kez 4 üzerinden 3’ün (ya da muadilinin) altına düşmemesi gerekir. Aksi halde Üstün Başarı Bursu kesilen öğrencinin burs tutarı, Vakıf Öğrenim Bursu seviyesinde değerlendirilerek verilir ve bu bursun da şartlarını sağlamaması durumunda ise bursu tamamen kesilir.

Şartlı Burslar

MADDE 15Bağışçılar tarafından belirlenen şartlarla öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Şartlı Burslar; İş bu şartname hükümlerine tabi olmayıp, bağışçılarca belirlenen şartlı bağış yükümlülükleri esas alınarak Yönetim Kurulunun onayını müteakiben verilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Burs Tahsis İşlemleri

Burs Başvurusu

MADDE 16 Burs almak isteyen öğrenciler, her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen usûl ve esaslara göre müracaatta bulunurlar. Başvuruda beyan edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması ve bu bilgilere ait belgelerin burs başvuru formu ile birlikte başvuru süresi içerisinde Vakıf Öğrenci İşlerine teslim edilmeleri esastır.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği

MADDE 17 Öğrencinin burs başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Vakfa yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

Belge İsteme

MADDE 18 — Vakfa burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerden istenilen belgeler Vakıf internet sitesinde ilan edilir.

Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde Vakıf Öğrenci İşleri Birimine vermekle yükümlüdür.

Belge İncelemesi

MADDE 19 — Öğrencilerden alınan belgeler Vakıf Öğrenci İşleri Birimince incelenerek çevrimiçi başvuru sırasında düzenlenen öğrenci beyanlarına uygun olan başvurular işleme konulur.

Vakıfça Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi

MADDE 20 – Vakıfça burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yükseköğretim kurumuna yerleştiği puan ve puan türü, ara sınıfta ise yılsonu başarı durumu ve yapılacak mülakat dikkate alınarak oluşturulacak puanlama cetveline göre, her yıl Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

İkinci kez lisans veya ön lisans öğrenimine başlayacak olan ve yüksek lisans yapacak öğrencilerden şartnamenin diğer maddelerine uyanların durumları Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

Taahhütname

MADDE 21 —  Burs başvurusu yapan ve/veya burs tahsisi yapılan öğrenci, Vakıfça hazırlanan taahhütnameyi burs başvurusu esnasında peşinen kabul etmiş olur.

Burs Dosyası ve Numara Verilmesi

MADDE 22 — Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.

Belge ve Durum Araştırması

MADDE 23 –Vakıf gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını gerek kendi imkânlarını gerekse diğer tüm resmi kurumların imkânlarını kullanarak araştırabilir. Burs başvurusunda bulunan hakkında yapılacak her türlü araştırmaya muvafakat vermiş sayılır. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu kesilir.

Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle bursu kesilen öğrenci vakfın hiç bir yardım ya da hizmetinden faydalandırılamaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu

Burs Ödemeleri:

MADDE 24 — Başvurusu onaylanan öğrencilerinin bursları; Yönetim Kurulunca belirlenecek bankanın herhangi bir yurtiçi şubesinden öğrenci adına açılmış banka hesabına havale edilir.

Verilen burslar sadece o yılki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

MADDE 25 — Başvurusu kabul edilen öğrencinin talebi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek burs isteği kabul veya reddedilir. Yönetim Kurulu burs talebini kabul edip etmemekte serbesttir. Burs talebi kabul edilenler için karşılıksız burs kazanılmış bir hak niteliğinde değildir bursun akıbetine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun yetkileri saklıdır.

MADDE 26 — Önceki eğitim-öğretim yıllarında burs alan öğrencilerin burs talepleri, o yıl Vakfın belirlediği burs başvuru tarihlerinde gerçekleştirilecek öğrenci bilgi güncellemeleri sonucu Vakıf Burs Şartnamesine uyan öğrenciler arasında tekrar değerlendirilecektir.

Burs Verilmesi ve Süresi

MADDE 27 — Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Tercihen kayıt yaptırılan hazırlık sınıfları normal eğitim süresinden sayılmaz.

Başarı Durumunun Bildirilmesi

MADDE 28 — Vakıftan burs alan öğrenciler; başarı durumlarını gösterir belgeyi her yıl Eylül ayı sonuna kadar Vakfa bildirir. Burs alan öğrenciler yıl içerisinde başarı durumlarında meydana gelen bursluluk durumuna etki edecek değişiklikleri öğretim kurumlarınca ilan vb. yollarla kendilerine bildirilmesini takip eden 30 gün içerisinde yazılı olarak Vakfa bildirirler.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi

MADDE 29 — Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları ve Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Bursun Verilmesi

MADDE 30 — Kurumdan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla üçüncü sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

Zamanında Ödenemeyen Burslar

MADDE 31 — Öğrenciye; öğretim kurumlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya Vakfın işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük ödenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bursun Kesilme Durumları

Burs Kesilme Durumları:

MADDE 32 — Burs alma şartlarından herhangi birini kaybettiği sonradan anlaşılan öğrencilerin bursları Yönetim Kurulu kararı ile kesilir. Bu karar öğrenci veya velisine derhal tebliğ edilir.

Şartnamenin 6. maddesinde düzenlenen hususlardan herhangi birisinin varlığının tespiti halinde burs ödemeleri Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

Vakfımızdan Yükseköğrenim bursu alan ve asgari ücret düzeyinde yahut daha yüksek aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler bu durumlarını derhal Vakfa bildirmek zorundadır. Bu fıkra kapsamındaki öğrencilerin bursları kesilir ve durumlarını Vakfa bildirmeyen öğrencilere tespit tarihine kadar ödenen bütün burs ücretleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Öğretim Kurumlarının sömestr tatili yahut yaz tatili nedeniyle kapalı bulunduğu zamanlarda çalışan öğrenciler bu fıkra hükmü kapsamında değerlendirilmez

Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi

MADDE 33 — Vakıf tarafından şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde başarısız olduğu tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir.

Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 34 — Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Vakfa durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi ile burs başvurusu yeniden değerlendirilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 35 — Çeşitli nedenlerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki, öğrenimine devam etmeyen öğrencilerin bursları kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde veya öğrencinin emsal bir eğitim kurumuna nakli-yatay geçişi halinde burslarının ödenmesine devam edilir.

Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 36 — Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir.

Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 37 — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin durumlarının tespiti halinde bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.

Kesin Hükümle Mahkûm Olma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 38 — Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların bursları ceza aldığının öğrenildiği tarihten itibaren kesilir. Cezası tecil edilenler veya hükmün açıklanması geriye bırakılanlar için öğrenildiği tarihten sonra Yönetim Kurulunca değerlendirme yapılır.

 

Öğretim Kurumlarınca Disiplin Cezası Verilenlerin Burslarının Kesilmesi

MADDE 39 – Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi hâlinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, bu şartnamenin 46. maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bursun Tahsili

Bursun Tahsili

MADDE 40 — Bu Şartnamenin 23. maddesi uyarınca yapılan tespit neticesinde geçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan öğrencilerin bursu kesilir. Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirme neticesinde ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Vakıfça geri alınabilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken bursunun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilmiş kabul edilir. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilere ödenen burs miktarları bu Şartnamenin hükümlerine göre yasal faizi ile birlikte tahsil edilebilir.

Burs alan öğrencinin banka hesapları Vakıf tarafında açılması halinde; normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı bursları Vakıf hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

 

ONUNCU BÖLÜM

Öğretim Kurumlarına Ait İşler

Bilgi Alma

MADDE 41 —

Vakıf; burs başvuru bilgi ve belgelerinin doğruluğunun tespiti için Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında ilgili kurumlardan gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Burs başvurusunda bulunan öğrenci ve velisi Vakfın bu amaçla yaptığı her türlü çalışma, usul ve esaslarına muvafakat ettiğini peşinen kabul eder.

Duyurma

MADDE 42 —

Vakıf, öğretim kurumlarından, öğrencilere ilişkin duyuruları ilan etmelerini isteyebilir.

 

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 43 — Bu Şartnamede hüküm bulunmayan durumlarda, varsa konuya ilişkin Vakıf Senedi hükümleri, her halükârda Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 44 — Bu Şartname 17/07/2013 tarihli 2013/35-1 sayılı karar gereği 19/07/2013 tarihinden itibaren yürürlükte olan Vakıf Burs Şartnamesinde bu haliyle yapılan değişiklikler ile 01/09/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 — Bu Şartname hükümlerini Yönetim Kurulu ve Vakıf Genel Sekreterliği yürütür.

MADDE 46 — Başvuruda bulunan öğrenci veya velisi 46 maddeden oluşan bu Burs Şartnamesi hükümlerine riayet edeceğini peşinen kabul eder.

GEÇİCİ MADDE —Vakfımızdan 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi ve öncesinde Üstün Başarı Bursu alan öğrencilerin devam ettiği Yükseköğretim Programı sonuna kadar 14.madde hükmünce burs verilmesine engel bir durum oluşmadığı takdirde Yönetim Kurulunun belirlediği tutarda bursunu almaya devam eder. Aksi halde 14.madde hükmünce burs ödemesi Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:

Öğrenimini tamamlayan her burslu, Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı tarafından kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı’na bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.