vakif_senedi

RESEN VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI:

Madde: 1-  Vakfın adı (HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI) dır.

VAKFIN İKAMETGÂHI:

Madde:2- Vakfın ikametgâhı, İsmetpaşa Mahallesi Hasan Mevsuf Sokak No:45 adresindeki (Hüseyin Akif TERZİOĞLU işhanındaki ) bürosudur (DEĞİŞİKLİK: Çanakkale 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 30.01.2006 tarih, Esas No:2006/595 Karar No:2006/17 ile bu madde değiştirildi).

VAKFIN GAYESİ:

Madde: 3- Vakfın gayesi; varlıksız yoksul ve bakıma muhtaç çocuklara yardım etmek, Hüseyin Akif Terzioğlu ismi verilmek şartı ile her dereceli okullar, yurtlar, aşevleri, huzurevleri, özürlü ve sakat çocuklar için okullar ve yurtlar yaptırmak veya yapmak ve yurtlarda okullarda huzurevi ve özürlü çocukların tesislerinde bulunan muhtaç öğrenci ve kişilere her nevi yardımda bulunmaktır (DEĞİŞİKLİK: Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 04.07.1991 tarih, Esas No:1991/58 Karar No:1991/379 ile bu madde değiştirildi).

Vakıf Yönetim Kurulu’nun kararı ile vakıf üniversitesi, vakıf yüksek teknoloji enstitüsü ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulu, konservatuarlar, araştırma uygulama merkezleri ile bir vakıf üniversitesi veya vakıf yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmayan vakıf meslek yüksekokulu vb. gibi vakıf yükseköğretim kurumları açmak ve işletmektir (İLAVE: Çanakkale 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 08.06.2012 tarih, Esas No:2012/224 Karar No:2012/304 ile bu madde ilave edildi).

Madde: 4- Şevkat yuvası olarak zikredilen yurda, eğitimlerini sağlamak gayesi ile alınacak çocukların ana ve babası belli ve Türk asıllı olmaları şarttır.

Madde: 5- İl Merkezi ve Merkez köylülerden olan, ana ve babası vefat etmiş veya anası yahut babası vefat etmiş yetim ve fakir erkek çocuklar tercih edilecektir. Bu çocukların dürüst ve başarılı olanları ilk, orta ve yüksek tahsilleri sırasında olduğu gibi yabancı ülkelerdeki tahsilleri sırasında dahi (yurdun idaresini aksatmamak şartı ile) yardım göreceklerdir.

Madde: 6- Yurttan yardım gören çocukların öğrenimleri sonunda yurttan ilgilerini kesmemeleri, her fırsatta (en az yılda bir defa) Konferans ve seminerler düzenleyerek yurt sakinlerini aydınlatmaları şarttır.

VAKFIN UZUVLARI:

Madde: 7- Vakfın Uzuvları: a) Vakıf Müdürü, b) Vakıf Yönetim Kurulu, c) Vakıf Denetim Kurulu’ndan teşekkül eder. Vakıf Müdürü Hüseyin Akif Terzioğlu veya vekilidir. Vefatı halinde Defterdarın teklifi ve Valinin onayı ile ehil bir şahıs müdür olarak tayin edilir.

Bu usulle tayin edilen Vakıf Müdürünün görev süresi 4 yıldır. Sürenin bitiminde aynı usulle yeniden Vakıf Müdürü seçilir. Vakıf Müdürleri 2 dönemden fazla bu görevde bulunamazlar. Bu senet değişikliğinin tescil edildiği tarihte görevde bulunan vakıf müdürü görevine devam eder (DEĞİŞİKLİK: Çanakkale 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 01.03.2011 tarih, Esas No:2011/21 Karar No:2011/3 ile bu madde değiştirildi).

VAKIF YÖNETİM KURULU:

Madde: 8-Vakıf Yönetim Kuruluna Defterdarın teklifi ve Valinin onayı ile dört yıl görev yapmak üzere beş üye tayin edilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren kişi aynı usulle yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri iki dönemden fazla bu görevde bulunamazlar.

Bu senet değişikliğinin tescil edildiği tarihte görev yapan yönetim kurulu üyeleri görevlerine devam eder (DEĞİŞİKLİK: Çanakkale 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 01.03.2011 tarih, Esas No:2011/21 Karar No:2011/ 3 ile bu madde değiştirildi).

VAKFIN DENETİMİ:

Madde: 9- Vakfın denetimi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Vakıf teftiş ve denetleme masraflarına yasa ve yönetmelikler çerçevesinde katılır (DEĞİŞİKLİK: Çanakkale 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 27.11./2007 tarih, Esas No:2006/389 Karar No:2007/550 ile bu madde değiştirildi).

Madde: 10- Müdür ve Yönetim Kurulu, Üyelerinin teklifi ile olağan üstü toplantıda tüzükte değişiklik yapabilir. Değiştirme kararı ittifakla alınır. Vakfın görevinin değiştirilmesi teklif edilemez.

Madde: 11– Vakfın gayesinin tahakkuku için çiftlik binalarının bulunduğu mahalle yurdun bina tesisleri inşa edilecektir. Binaların kapladığı mahallin haricinde kalan arazi yurdun idaresinde gereken nakdin temini için Yönetim Kurulu tarafından işletilecektir. İşletme tarzı, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Madde: 12- Yurda ve diğer yaptıracağı binalara ve yapacağı yatırımlara ve hizmetlere dahi fazla gelir sağlamak gayesi ile kısmen arazi satabilir veya akar temini gayesi ile binalar yapar, yaptırabilir (DEĞİŞİKLİK: Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 04.07.1991 tarih, Esas No:1991/58 Karar No:1991/379 ile bu madde değiştirildi).

Madde: 13- Vakıf kasasında her yıl Vakıf Yönetim Kurulunun tespit edeceği ve Valinin onaylanacağı miktarda nakit bulundurulabilir. Bulunması belirlenen bu miktar en kısa sürede muteber bir Devlet Bankasına yatırılır. Bu süre 30 günü geçemez (DEĞİŞİKLİK: Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 04.07.1991 tarih, Esas No:1991/58 Karar No:1991/379 ile bu madde değiştirildi).

Madde: 14- Yurdun gelirinden harcanmak üzere, her sene 10 Muharrem (Aşure) günü hatim ve mevlit okutulacaktır. Hava şartları müsait olursa, defnedildiğim aile kabristanın (Sarıca Sultan) da, müsait olmazsa Sarıcaeli Köyünde, bir sığır kesilerek gereği kadar malzeme ile pilav ve asgari yüz kilo şeker ile yeteri kadar malzeme ile aşure yapılacak, cemaate ikram edilecektir. Vilayet müftüsü günün mana ve ehemmiyeti hususunda hoparlörler vasıtası ile halkı tenvir edecektir.

Madde: 15- Masrafı yurdun gelirinden harcanmak üzere, her sene Rebiülevvel ayının 12.nci gecesi Fatih Caminde Mevlit ve cüz ile hatim okutulacaktır.

VAKIFTAN İSTİFA(DE) EDECEK TEŞEKKÜLLER:

Madde: 16- Kurulması için arsa bağışında bulunduğum Üniversite veya Yüksekokul Vakfın gelirinden her sene % 20 nispetinde istifade edecektir (DEĞİŞİKLİK: Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.05.2007 tarih, Esas No:2006/595 Karar No:2007/214 ile bu madde değiştirilerek ilk haline getirilmiştir).

Madde: 17- Vakıf Yönetim Kurulunun münasip göreceği mahalle inşa edilecek Kur’an Kursu için %  2 nispetinde yardım yapılacaktır.

Madde: 18- Vakıf yönetimi yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin %20sini idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara kalan %80inin ise vakıf amaçlarına ayrılması ve harcanması zorunludur (İLAVE: Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 04.07.1991 tarih, Esas No:1991/58  Karar No:1991/379 ile bu madde ilave edildi).

VAKIF MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde: 19-Vakıf Müdürü, Vakfın temsili bir organıdır. Bu anlamda vakfın kuruluş amacına uygun olarak,

1-Vakıf tarafından yapılacak yatırım ve işlerde Vakıf Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.

2-Vakıf tarafından verilecek burs miktarı ve sayısı konusunda çalışmalar yaparak, bu konuda Vakıf Yönetim Kurulunu bilgilendirir. Vakıftan eğitim bursu alan öğrencilerin envanter bilgilerini derleyerek güncellemelerini yapar, burs akışını takip eder.

3-Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklar konusunda Yönetim Kuruluna rapor verir.

4-Vakfın daha etkin çalışabilmesini teminen Vakıf çalışanlarının özlük hakları ve disiplin konuları ile ilgili sorun ve önerileri Yönetim Kuruluna sunar.

5-Vakıf Yönetimince uygun görülecek idari ve temsil işleri ile ilgili görevleri, Yönetim kurulu adına icra eder (İLAVE: Çanakkale 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 01.03.2011 tarih, Esas No:2011/21 Karar No:2011/3 ile ilave edildi).

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde: 20- Yönetim Kurulu, Vakfın idare, temsil ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu;

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular

b) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı hazırlar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği, idari ve mali işler müdürlüğü veya benzer yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verebilir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiği hallerde görevlerine son verebilir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançolarını düzenleyerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. Gerekli defterleri tutar. Yıllık bütçeyi uygular.

i) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve iç mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapar (İLAVE: Çanakkale 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 01.03.2011 tarih, Esas No:2011/21 Karar No:2011/3 ile ilave edildi).

HUZUR HAKKI:

Madde: 21- Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerine bulundukları her toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından o yıl ilan edilen net asgari ücretin ½ si oranında huzur hakkı ödenir. İleriki dönemlerde asgari ücrete yapılan artış oranında huzur hakkı arttırılır. Bir aylık dönemde dörtten fazla toplantı olursa, fazlası için huzur hakkı ödenmez.

Vakıf Müdürüne, Vakıf Yönetim Kurulu üyelerine ödenen miktarda huzur hakkı ödenir (İLAVE: Çanakkale 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 01.03.2011 tarih, Esas No:2011/21 Karar No:2011/3 ile ilave edildi).

Madde: 22- Vakıf kendine ait yurtlarda işletmecilik yapabilir ve nakdinin değerlendirilmesinde her türlü iktisadi işletme şirket kurabilir ve kurulmuş şirketlere ortak olabilir (İLAVE: Çanakkale 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 21.02.2012 tarih, Esas No:2012/60 Karar No:2012/75 ile ilave edildi).

24 / 02 / 1971
VAKFEDEN: HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU