HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

1-     Mülkiyeti Vakfımıza ait İlimiz Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi, Şekerpınar Mevkiinde bulunan ve tapunun 32L2D pafta, 239 ada, 76 parselinde kayıtlı 15.514,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu inşa edilerek işletilmek üzere 30 yıl süreyle kiraya verilecektir.

2-     Kiralamaya ait ihale 13/04/2015 tarihinde saat 11.00’da Çanakkale Merkez İsmetpaşa Mahallesi, Hasan Mevsuf Sokak No 45 adresindeki Terzioğlu İşhanı 1. Katındaki Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Toplantı Salonunda ve Yönetim Kurulu huzurunda yapılacaktır.

3-     İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Merkez İsmetpaşa Mahallesi, Hasan Mevsuf Sokak No 45/1 adresindeki Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakıf Binasında görülebilir ve 500,00TL karşılığında ıslak mühürlü olarak satın alınabilir.

4-     İhale konusu taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli 300.000,00TL(ÜçyüzbinTL)’dir.

5-     Kiralamaya ait ihalenin geçici teminatı 270.000,00TL(İkiyüzyetmişbinTL)’dir.

İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerin;

a)     Dilekçe,

b)    Gerçek kişilerin kanuni ikametgah belgesini, şirketler için 2014 yılı oda sicil kayıt belgesini,

c)     Vakıftan alınmış ıslak mühürlü şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış örneklerini,

d)    Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde noter onaylı ortak girişim beyannamelerini,

e)     Noter tasdikli imza sirkülerini,

f)     İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına vekaleten teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirkülerini, şirket adına iştirak edenlerin noter tasdikli temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi ile imza sirkülerini,

g)    2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde yazılı değerlerden birini ihtiva eden 270.000,00TL(İkiyüzyetmişbinTL) tutarındaki geçici teminatı,

h)     500,00TL (Beşyüz Türk Lirası) şartname bedelini Vakfımızın T.C. Ziraat Bankası AŞ Çanakkale Şubesindeki TR 760001000072116093805007nolu hesabına yatırdığına ait banka makbuzunu,

i)      Şartname ekinde örnek olarak verilen (kapalı zarf içinde) teklif mektubunu,

Bir dosya halinde ve dizi pusulasına ekli olarak 13/04/2015 günü saat 11.00’ a kadar;

Çanakkale Merkez İsmetpaşa Mahallesi, Hasan Mevsuf Sokak No 45/1 adresindeki Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir.

6-     Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-     Vakıf Yönetim Kurulu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Başkanlığı